Charge Place Wales – y rhwydwaith wefru cerbydau trydan gymunedol i Gymru.

Ein huchelgais yw i fod yn ddatrusiad i wefru cerbydau trydan yng Nghymru:

lemonadepixel_eco-icons-39

Rhwydwaith sy’n eiddo i bobl leol ac yn gwasanaethu pob cymuned yng Nghymru.

Bore da icon-01

Rydym yn bwriadu darparu gwasanaeth dwy-ieithog.

lemonadepixel_eco-icons-44

Bydd yr elw’n cael ei fuddsoddi mewn gwella’r rhwydwaith wefru a dadgarboneiddio trafnidiaeth.

lemonadepixel_eco-icons-76

Ein nod yw defnyddio egni adnewyddadwy wedi’i gynhyrchu’n lleol i bweru milltiroedd digarbon.

lemonadepixel_eco-icons-39

Rhwydwaith sy’n eiddo i bobl leol ac yn gwasanaethu pob cymuned yng Nghymru.

Bore da icon-01

Rydym yn bwriadu darparu gwasanaeth dwy-ieithog.

lemonadepixel_eco-icons-44

Bydd yr elw’n cael ei fuddsoddi mewn gwella’r rhwydwaith wefru a dadgarboneiddio trafnidiaeth.

lemonadepixel_eco-icons-76

Ein nod yw defnyddio egni adnewyddadwy wedi’i gynhyrchu’n lleol i bweru milltiroedd digarbon.

Er mwyn cynorthwyo’r trosi at drafnidiaeth werdd, ein bwriad yw i sefydlu rhwydwaith o bwyntiau gwefru ledled Cymru, a gwefru cerbydau gyda egni glân wedi’i gynhyrchu yng Nghymru – rhwydwaith TrydanNi.

Sut olwg fydd ar yr isadeiledd sy’n cefnogi’r newid hwn?

  • Brand clir, dibynadwy, hygyrch a phris cystadleuol.

  • Pwyntiau gwefru cyflym iawn (50kWh +) i’r cyhoedd yn nhrefi a dinasoedd mwyaf Cymru

  • Pwyntiau gwefru cyflym (7kWh) i’r cyhoedd mewn ardaloedd preswyl mawr gyda chyfyngiadau ar barcio oddi ar yr heol.

  • Pwyntiau gwefru cyflym ar gyfer meysydd parcio gwaith a mannau parcio eraill.

  • Cefnogaeth weithredol yn cynnwys gwasanaeth cwsmer dwyieithog.

  • Rhwydwaith wedi’i gosod a’i chynnal gan gwmnïau lleol.

Rydym yn bwriadu cael dros 500 o bwyntiau gwefru wedi’u gosod yng Nghymru erbyn 2030.

Ein nod hir dymor yw i’r ddarpariaeth egni ar gyfer y pwyntiau gwefru hyn ddod o egni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned, gan wneud y mwyaf o’r asedau hyn i Gymru.

Dylai’r rhwydwaith TrydaNi..

..fod yn rhan o’r isadeiledd sy’n cael ei gynllunio a’i adeiladu gan grwpiau eraill yn y sector fel rhan o’r egin rhwydwaith gwefru cerbydau trydan. Bydd ein cynlluniau lleol felly’n cymryd y ddarpiaeth ehangach i mewn i ystyriaeth

Byddwn yn hybu..

..perchnogaeth luosog o’r pwyntiau gwefru yn ein rhwydwaith. Mae TrydanNi yn cydnabod bod sefydliadau mewn sectorau gwahanol eisiau cymryd rhan yn y trosi i gerbydau trydan tra hefyd yn cadw rheolaeth a pherchnogaeth dros eu hasedau gwefru cerbyd lleol.

Mae TrydaNi yn annog y sefydliadau hyn i weithio gyda ni fel partneriaid rhwydwaith er mwyn cyflawni’r hyn rydym am ei wneud gyda’n gilydd.

Yn rhan o’r gwasanaeth hwn, bydd TrydanNi yn darparu model gweithredol a fydd yn darparu cefnogaeth arbennigol ac effeithlonrwydd drwy weithio ar raddfa fwy na fyddai’n bosib fel arall – un corff sy’n gosod, gweithredu, marchnata ac yn rheoli pwyntiau gwefru cerbydau trydan. Bydd hwn yn sicrhau taliadau syml, gweithredu effeithlon ac eglurdeb.

Gwyliwch ein fideo apêl cyllido torfol. Drwy gefnogi’r prosiect unigryw hwn, gallwn ddangos ein bod ni, y bobl, yn gallu creu newid yn gyflymach, a chyda rhagor o fuddion cymunedol na’r hyn y mae Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i wneud.