Gareth Tucker

Cyfarwyddwr

Mae Gareth yn Gydlynnydd Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan yn Ynni Sir Gâr, lle mae wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau ym mhob math o sectorau ar bwyntiau gwefru. Mae’n beiriannydd siartiedig ac wedi treulio rhan fwyaf o’i yrfa yn gweithio gydag ynni adnewyddadwy a chymunedol. Mae’n gyfarwyddwr ar Seren Energy, lle mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau ynni cymunedol, ac hefyd yn gyfarwyddwr ar sefydliadau ynni cymunedol arall fel Swansea Community Energy and Enterprise Scheme ac Ynni Teg.

Dr Neil Lewis

Cyfarwyddwr

Mae Neil yn gwiethio i Ynni Sir Gâr. Mae ei angerdd dros effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy wedi arwain ato’n gyrru cerbydau trydan ers 2012, a gyrru ledled Lloegr a Chymru. Mae’n aml yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a darllediadau am gerbydau trydan. Mae wedi argymell i Bwyllgor Economi a Chynghori y Senedd i fabwysiadu cerbydau trydan fel blaenoriaeth, ac i ddangos arweiniad. Rhagor yma.

Cafodd ei enwebu’n ddiweddar fel “Pencampwr Cynnaliadwyedd” gyda Cynnal Cymru.

Gareth Ellis

Cyfarwyddwr

Mae Gareth wedi rheoli prosiectau ar gyfer The Green Valleys CIC ers 2010, gan hybu, cynghori a chefnogi prosiectau wedi’u rhedeg gan gymunedau. Fel Rheolwr Cleient Rhanbarthol ar gyfer cyllun Cymru Effeithlon, gweithiodd mewn chwech awdurdod lleol yn ne Cymru, a chyda ystod o gleientiaid cymunedol i leihau’r defnydd ynni mewn adeiladau cymunedol. Ar hyn o bryd, mae’n rheolwr ar brosiect ECCO, The Green Valleys CIC, gan ymwneud â phartneriaid prosiect yn Ewrop ar ddatblygu cwmnïau ynni cydweithredol newydd, yn cynnwys TrydaNi.

Rob Proctor

Cyfarwyddwr

Robert Proctor yw Rheolwr Datblygiad Busnes Ynni Cymunedol Cymru, roedd yn rhan o sefydlu’r corff sydd bellach â thros 50 o aelodau drwy gydol Cymru. Mae hefyd yn Rheolwr ar y prosiect cymunedol YnNi Teg yn Sir Gâr, sy’n cynhyrchu digon o drydan drwy ynni gwynt ar gyfer 650 o dai. Cyn hyn, roedd yn Rheolwr Rhaglen yn Adfywio Cymru, sydd wedi cefnogi dros 400 o gymunedau yng Nghymru i wneud eu rhan dros newid hinsawdd. Mae ganddo dros 14 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio yn sector cymunedol ac amgylcheddol ac mae wedi arbenigo yn Ynni Cymunedol dros y 5 mlynedd ddiwethaf.

Jon Townend

Cyfarwyddwr

Jon Townend yw Rheolwr Datblygiad Busnes a gosodwr pwyntiau gwefru ar gyfer Gwent Energy CIC, cwmni buddiannau cymunedol sy’n gweithredu rhwydwaith fechan o bwyntiau gwefru ceir trydan yn ne-ddwyrain Cymru.

Mae hefyd yn gweithio i Ynni Teg Cyf, cymdeithas ynni cymunedol sy’n darparu cymorth i sefydliadau eraill sy’n ceisio datblygu prosiectau ynni cwy cymhleth yng Nghymru. Yn flaenorol, roedd yn rheolwr mewn cwmni datblygu masnachol ynni adnewyddadwy a oedd yn darparu tua 90MWp o gapastiti cynhyrchu ledled y DG.

Ein cydweithwyr

Ein cydweithwyr

Grant Peisley

Mae Grant Peisley yn sefydlwr ac yn gyfarwyddwr DEG ac YnNi Teg, ac yn cydweithio gyda phobl a sefydliadau ledled Cymru er mwyn cyrraedd nodau cynnaliadwyedd. Mae hefyd yn gyfarwyddwr yn Ynni Cymunedol Cymru.

Meleri Davies

Meleri yw Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen, menter cymunedol sy’n datblygu prosiectau yn ardal Dyffryn Ogwen. Mae hi’n Rheolwr yn Ynni Ogwen, ac wedi ennill Gwobr Pencampwr Cynnaliadwyedd gyda Chynnal Cymru a’r Regen Green Energy Pioneer Award yn 2019.

Gareth Harrison

Mae Gareth yn gweithio gyda DEG ac yn Rheolwr Datblygu yn Cyd Ynni, consortiwm o brosiectau ynni Cymunedol yng Ngwynedd.

Mick Brown

Mae Mick yn gyfarwyddwr gyda Open Newtown ac yn arwain prosiect newydd i ddatblygu clybiau ceir trydan a phwyntiau gwefru sy’n eiddo i’r gymuned yng ngogledd Powys. Mae wedi gweithio o fewn y secotrau cyllido cymdeithasol ac ynni adnewyddadwy yn y gorffennol.

Dan Mcallum

Mae Dan yn rheolwr yn Awel Aman Tawe, elusen ynni cymunedol, ac yn gyfarwyddwr Egni ac Awel Coop, sy’n gosod paneli solar a tyrbeini gwynt.

Phil Powell

Phil yw Cyfarwyddwr Tehnegol Gwent Energy CIC, ac mae’n grediniwr cryf mewn gallu ynni adnewyddadwy i rhoi budd i’r gymuned. Mae wedi gosod mwy na 1MW o solar ar gyfer cymdeithasau cymunedol sy’n darparu gwasanaethau angenrheidiol i ardaloedd o dan anfantais yng Nghymru, ynghyd â chyfleusterau gwefru ceir.

Sioned Haf

Mae sioned yn ymchwilydd ynni cymunedol ac yn gweithio fel cydlynnydd yn Ynni Sir Gâr, mae hefyd yn gyfarwyddwr gyda DEG ac Ynni Cymunedol Cymru.

Jed Needs

Mae Jed Needs yn gyfarwyddwr The Green Valleys, ac yn credu’n gryf mewn ynni cymunedol a dygnwch ynni lleol.

Cyrene Powell

Mae Cyrene yn ddylunydd gwe ar gyfer TrydaNi. Mae hi’n gweithio ar gyfer Gwent Energy CIC lle mae’n trefnu’r Diwrnod Agored Cerbyd Trydan yn flynyddol. Mae hefyd yn gadeirydd ar Bee Friendly Monmouthshire, lle mae’n trefnu Monmouth Bee Festival ac yn darparu sgyrsiau ar sut i Arbed ein ein Gwenyn i gynghorau ac i’r cyhoedd.

Beca Roberts

Yn dilyn dwy flynedd yn gweithio gydag Ynni Ogwen i ddatblygu effeithlonrwydd ynni a phrosiectau gwyrdd ym Methesda, bu Beca yn gweithio fel swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu Ynni Cymunedol Cymru. Mae hi’n weithgar yn ei chymuned, yn gwirfoddoli gyda sawl sefydliad o’r clwb Energy Local i’r Banc Bwyd.