Ffurfiwyd TrydanNi gan grŵp craidd o sefydliadau datblygu cynnaliadwy ac ynni cymunedol sy’n cynrhychioli pob rhan o Gymru.

Dros y ddegawd ddiwethaf, mae gwirfoddolwyr ym mhob rhan o Gymru wedi galluogi i’w cymunedau i berchen ar a rhedeg eu prosiectau ynni adnewyddadwy eu hunain.

Bellach, mae dros 50 o gwmnïau cydweithredol Cymreig a sefydliadau eraill wedi ymaelodi ag Ynni Cymunedol Cymru, y corff cynrhychioli yn ein sector. Rydym yn ceisio o hyd i ddatblygu cymunedau cynnaliadwy llewyrchus ac yn ac yn ymrwymiedig i ddileu defnydd carbon a mynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol megis tlodi trafnidiaeth ac unigrwydd cymdeithasol.

Rydym yn eiddo ar asedau sy’n cynhyrch gwerth giga-wattiau o ynni glân bob blwyddyn yng Nghymru.

O gynlluniau hydro-drydannol yn Abergwyngregyn ac Eryri..

..prosiectau solar yn Sir Fynnwy ac Abertawe..

..i dyrbeini gwynt yng ngorllewin Cymru a’r cymoedd.

Mae miloedd o aelodau wedi buddsoddi degau o filiynau o bunnoedd i mewn i’r prosiectau, ac mae’r elw yn dychwelyd yn ôl i economi Cymru.

Rydym eisiau bod yn rhan o’r newid ac mae nifer ohonom ymhlith y cyntaf i gael cerbyd trydan.

Mae golwg ar y rhwydwaith gwefru cerbydau trydan cyhoeddus yn yr Alban yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni, ac rydym wedi bod yn annog y sector gyhoeddus yng Nghymru i ddatblygu rhwydwaith o bwyntiau gwefru drwy gydol Cymru. Nid yw hwn wedi digwydd yn anffodus, ac mae Cymru nawr y tu ôl i weddill y DG

Byddwn yn parhau i wthio am ragor o weithredu i leihau allyriadau carbon, a chadw ein adnoddau ynni yn lleol, yn cynnwys y broses o drosi at drafnidiaeth carbon isel.

Rydym yn deall y cymunedau lle’r rydym yn byw...

..a beth yw eu hanghenion yn nhermau newid isadeiledd.

Gwnaeth rhai ohonom geisio gosod ein pwyntiau gwefru cerbydau trydan a sylweddoli ein bod ni’n gallu!

Er enghraifft, gwnaeth Gwent Energy CIC osod ei rhwydwaith ei hun yn ne-ddwyrain Cymru, gyda chymorth Cyngor Sir Fynnwy.

Er enghraifft, gwnaeth Gwent Energy CIC osod ei rhwydwaith ei hun yn ne-ddwyrain Cymru, gyda chymorth Cyngor Sir Fynnwy.

Roeddem eisiau rhannu hwn â gweddill Cymru..