Mae TrydaNi yn derbyn hwb ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Trydani a’n rhwydwaith o glybiau ceir trydan wedi derbyn hwb sylweddol gyda chyllid pwysig gan Lywodraeth Cymru, fel y cyhoeddwyd yn eu datganiad i’r wasg diweddar. Fel Cymdeithas Budd Cymunedol nad yw’n er elw, rydym wir yn falch o fod yn rhan o ddull arloesol Llywodraeth Cymru tuag at drafnidiaeth sy’n rhoi gwasanaethau yn nwylo ei defnyddwyr. Rydym yn ddiolchgar iawn i Lee Waters am roi ei ffydd yn sector clwb ceir cymunedol Cymru sydd newydd ei sefydlu.

Daw’r cyhoeddiad ar yr un pryd ag yr ydym yn dechrau’r broses o uno’r rhwydwaith car clwb TripTo Canolbarth Cymru presennol yn swyddogol i mewn i Trydani. Bydd y cyllid yn ein helpu i barhau i ehangu ein rhwydwaith o glybiau fel y gall mwy o gymunedau mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru elwa o’r cyfleustra a’r potensial i leihau carbon o gael clwb ceir. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’n partner cyllid, Bancio Cymunedol Robert Owen, a fydd yn defnyddio rhan o’r grant i sefydlu cronfa trafnidiaeth carbon isel a fydd yn ein galluogi i barhau i lesio cerbydau mewn ffordd sy’n cadw pethau’n fforddiadwy i’n cymuned o ddefnyddwyr.

Wrth i ni ddathlu’r garreg filltir hon i Trydani, hoffem ddiolch i bawb sydd wedi gweithio’n ddiflino ac yn aml ar sail gwirfoddol llwyr, gan gynnwys pawb sy’n gysylltiedig â TripTo, Trydani a Charge Up Wales (y prosiect Ynni Cymunedol Cymru a ariennir gan y Loteri y mae Trydani’n bartnerio ag ef i ddatblygu nifer o glybiau presennol). Mae gennym lawer mwy o waith caled o’n blaenau nawr a chyfrifoldeb i lwyddo gyda’r prosiect i wasanaethu cymunedau ledled Cymru.

Edrychwn ymlaen at bostio diweddariadau pellach yn fuan wrth i ni barhau i adeiladu momentwm.